دسته‌بندی نشده

استخر شنا ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﻨﻴﻪ، ﻟﻮازم، ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف : آﺑﺘﻨﻲ ﻛـﺮدن، ﺷـﻨﺎ ﻛـﺮدن، ﺷﻴﺮﺟﻪ زدن، آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﺑﻨﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از وﺳـﺎﻳﻞ و ﻣـﻮاد ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ : ﺳﻴﻤﺎن، آﺟﺮ، ﻓﻠﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ  و ﻣﻘﺎوم  […]

آب بندی استخر آب بندی استخر بتن ممکن است کار ساده ای به نظر برسد  ، اما در واقع می تواند یکی از بزرگترین چالشهای ساخت استخر باشد. اما چگونه می توان یک استخر بتنی کاملا آب بند داشت  که در تحت هر شرایط آب و هوایی آب بند باشد؟ در گذشته آب بندی کف […]