دسته‌بندی نشده

پکیج گرمایش استخر : تا حالا شده در زمستان به استخر خود نگاه کنید و بخواهید از استخر استفاده کنید؟ شاید بخواهید هزینه گرمایش استخر خود را پایین بیاورید؟ راه حل های زیادی برای گرمایش استخر شنا وجود دارد. قبل از انتخاب یک دستگاه گرم کننده جهت استخر ، بهتر است یک مطالعه حرفه ای […]

استخر شنا ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﻨﻴﻪ، ﻟﻮازم، ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف : آﺑﺘﻨﻲ ﻛـﺮدن، ﺷـﻨﺎ ﻛـﺮدن، ﺷﻴﺮﺟﻪ زدن، آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﺑﻨﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از وﺳـﺎﻳﻞ و ﻣـﻮاد ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ : ﺳﻴﻤﺎن، آﺟﺮ، ﻓﻠﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ  و ﻣﻘﺎوم  […]

آب بندی استخر آب بندی استخر بتن ممکن است کار ساده ای به نظر برسد  ، اما در واقع می تواند یکی از بزرگترین چالشهای ساخت استخر باشد. اما چگونه می توان یک استخر بتنی کاملا آب بند داشت  که در تحت هر شرایط آب و هوایی آب بند باشد؟ در گذشته آب بندی کف […]