استخر شنا

استخر شنا

استخر شنا

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﻨﻴﻪ، ﻟﻮازم، ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف : آﺑﺘﻨﻲ ﻛـﺮدن، ﺷـﻨﺎ ﻛـﺮدن، ﺷﻴﺮﺟﻪ زدن، آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﺑﻨﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از وﺳـﺎﻳﻞ و ﻣـﻮاد ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ : ﺳﻴﻤﺎن، آﺟﺮ، ﻓﻠﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ  و ﻣﻘﺎوم  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗـﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻲ (ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ)ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا نمود.

ساخت استخر شنا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و یا درﻣﺎﻧﻲ)  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اساس دارای ویژگیﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ بود ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮره( وﻳﮋه ﻳﻚ ﻧﻮع  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ) و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻛﻪ اﻣﻜﺎن فعالیتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ می ﻛﻨﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شود .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ « ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ» و « ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ» ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد

و یا مشابه و استخرهای ناپیوسته به صورت مجموعه ای از چند  L ,Z و Tدر شکل هایی ماند به گونه ای که استخرهای پیوسته

استخر یک منظوره در جوار هم در نظر گرفته می شود.

اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ با وجود ظاهری یکپارچه  اﻣﻜﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ   ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮره را ﻧﻴﺰ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻳﺎ رو ﺑﺎز ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﮋﮔی ﻫﺎی ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﮔﺮدد.

ساخت اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎی رو ﺑﺎز ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﺬاب  از ﻃﺒﻴﻌﺖ آزاد، ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه و آﻓﺘﺎب ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب و جذاب ﺗﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد، وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺪارد، ﺑﻪ گونه ای  ﻛﻪ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی زﻳﺮ میﺷﻮد:

– رﻫﺎ ﺷﺪن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺳﺘﺨﺮ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﺎم ﺳﺎل

– ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ داﺋﻢ و ﻣﻮﻇﻒ

– ﻧﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت

– نبود نظام مدیریت واحد و پایدار

از اﻳﻦ رو ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی رو ﺑﺎز در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ و ﻳﺎ در ﺟﻮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻘﻒﻫﺎی ﺳﺒﻚ و ﺟﻤﻊ ﺷﻮ زﻣﺎن بهره ﺑﺮداری ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.

اضافه کردن نظر


نکته: نظر شما در انتظار بررسی است و پس از تایید مدیریت در سایت نمایش داده میشود..